Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, 06 nëntor 2017, ora 10:00
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 31.10.2017 dhe  01.11.2017.
  1. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018”.
  1. Diskutimi dhe miratimi në parim i projektligjit “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar. (Komision përgjegjës)
(I pranishëm në komision zëvendëspresidenti i Dhomës së Noterisë së Gjermanisë, z. Lovro Tomasic)
  1. Njoftim i komisionit mbi ecurinë e procedurës për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe  Këshillit të Lartë të Prokurorisë. (Komision përgjegjës)

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, datë 06.11.2017, ora 10:00
-Miratim i procesverbalit të mbledhjes së datës 30.10.2017. -Miratim i kalendarit të punës për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018”. -Shqyrtim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018”.(SHISH)