Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 7 nëntor 2017, ora 10.00
  1. Miratimi i Kalendarit të punës së Komisionit Për periudhën 30 tetor – 17 nëntor 2017
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit datë 10 tetor,
  3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main, në lidhje me marrëveshjen e huas, ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit.sh.a. (OST) dhe KfW Frankfurt am Main, për projektin “Linja e transmetimit 400 kv Shqipëri-Maqedoni ( Fier-Elbasan-Qafë Thanë )”;
  4. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim, për financimin e projektit “Rehabilitimi i rrugës së Lumit të Vlorës”;
  5. Çështje të tjera.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 07.11.2017, ora 10:00
-Diskutim në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018”.(Ministria e Mbrojtjes)

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, datë 7.11. 2017, ora 11.00

Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2018" me:

  1. Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave,
  2. znj. Lindita Nikolla, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.