Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, 8 nëntor, ora 10.30
  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit datë 7 nëntor,
  2. Shqyrtimi në parim dhe paraqitja nga Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme e Projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018”;
  3. Çështje të tjera.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E mërkurë, datë 08.11.2017, ora 10:00
Diskutim në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018”.(Ministria e Brendshme )      

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E merkure, date 8.11.2017, ora 15.00

Seance degjimore per diskutimin ne parim te projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2018", me:

  1. RTSH - 15.00
  2. ATSH-15.00
  3. Ministria e Kultures - 16.00
  4. Akademia e Shkencave - 17.00 
  5. Ministria e Ekonomise dhe Financave

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë 8 nentor 2017
-Diskutimi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2018 " me prezencën e Ministrit Për Europën dhe Punët e Jashtme. -Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar" Projektligji "Për një ndryshim në ligjin nr.61/2012 " Për akcizat në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar