Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës: 1. Miratimi në tërësi i projektligjit “Për masat shtesë për sigurinë publike”. 2. Prezantimi në parim i projektligjit “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” 3. Shqyrtimi i projektligjit “Për urdhrin e psikologut në Republikën e Shqipërisë”.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës: Shqyrtimi i projektligjit “Për pranimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së Marakeshit që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë”.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës: Shqyrtim i projektligjit “Për regjistrimin e adresave të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë”.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës: 1. Shqyrtimi dhe miratimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor dhe statutit të tij”. 2. Seancë dëgjimore me aktorë të interesit për projektligjin “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to".

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës: Shqyrtimi i projektligjit “Për administrimin e fondit pyjor dhe kullosor kombëtar në Republikën e Shqipërisë”.