Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
 2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes mes KM të RSH me Qeverinë e Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin kulturor dhe shtojcës së kësaj marrëveshjeje”;
 3. Projektligji “Për ratifikimin e ndryshimeve në marrëveshjen e huasë, ndërmjet RSH, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFW Frankfurt Am Main, për financimin e Programit “Infrastruktura bashkiak I – furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Lezhë, Gjirokastër, Sarandë dhe Fier”, dhe në marrëveshjen e huasë A, ndërmjet RSH, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFW Frankfurt Am Main, për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II – Furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnjë dhe Sarandë””;
 4. Çështje të tjera.

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi ditës:
 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
 2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes mes KM të RSH me Qeverinë e Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin kulturor dhe shtojcës së kësaj marrëveshjeje”;
 3. Projektligji “Për ratifikimin e ndryshimeve në marrëveshjen e huasë, ndërmjet RSH, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFW Frankfurt Am Main, për financimin e Programit “Infrastruktura bashkiak I – furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Lezhë, Gjirokastër, Sarandë dhe Fier”, dhe në marrëveshjen e huasë A, ndërmjet RSH, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFW Frankfurt Am Main, për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II – Furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnjë dhe Sarandë””;
 4. Çështje të tjera.

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 9 shkurt 2016, ora 09:00
 • Miratimi i programit të punës për periudhën 08-26 shkurt 2016
 • Shqyrtimi i projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”
 • Shqyrtimi projektligji “Për ratifikimin e ndryshimeve në marrëveshjen e huasë, ndërmjet RSH, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFË Frankfurt Am Main, për financimin e Programit “Infrastruktura bashkiak I – furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Lezhë, Gjirokastër, Sarandë dhe Fier”, dhe në marrëveshjen e huasë A, ndërmjet RSH, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFË Frankfurt Am Main, për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II – Furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnjë dhe Sarandë””
 • Të tjera.