Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

RENDI I DITËS: 1.Shqyrtim i Projektligjit “Për shërbimin e provës”

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës: Seancë dëgjimore me z. Aleksandër Çipa, kryetar i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, për kontratat e punësimit të gazetarëve dhe respektimin e tyre.

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 16 shkurt 2016, ora 09:00
Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9374, datë 21.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”,  të ndryshuar”.

---

Komisionet Parlamentare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Ora 10.00 Në rend të ditës:
  • Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”.
  • Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”.
  Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ora 10.00 Në rend të ditës:
  • Shqyrtimi i projektligji “Për sistemin e depozitës për menaxhimin e mbetjeve në Republikën e Shqipërisë”
  • Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr. 9374, datë 21.4.2006 “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar” (shqyrtimi nen për nen)
  Komisioni për Ekonominë dhe Financat Ora 10.00 Në rend të ditës: 
  • Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 9640, datë 9.11.2006  ”Për dhomat e tregtisë dhe industrisë”.
  Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik Ora 10.00 Në rend të ditës:
  • Seancë dëgjimore me z. Aleksandër Çipa, kryetar i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, për kontratat e punësimit të gazetarëve dhe respektimin e tyre.
  Komisioni për Sigurinë Kombëtare Ora 10.00 Në rend të ditës:
  • Shqyrtim i projektligjit “Për shërbimin e provës”.
  Komisioni për Integrimin Europian Ora 11.00 Në rend të ditës:
  •  Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9374, datë 21.04.2005 “Për  ndihmën shtetërore”,  të ndryshuar".
  Komisioni për Punën Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë Ora 12.30 Në rend të ditës:
  • Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar. (nismë e deputetit Gerti Bogdani)
Mbledhja e komisionit do të zhvillohet te salla e Komisionit të Sigurisë Kombëtare.