Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës 
E hënë, datë 29 shkurt 2016, ora 11.00
 1. Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 29 shkurt – 18 mars 2016;
 2. Miratimi i provesverbalit të mbledhjes së Komisionit datë 17.02.2016;
 3. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, për mbrojtjen shoqërore, dhe të protokollit përfundimtar të saj”;
 4. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federative të Brazilit, për shërbimet ajrore”;
 5. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes në lidhje me programin e shkëmbimit të studimeve universitare në Evropën Qendrore (CEEPUS III)”;
 6. Projektligj “Për ratifikimin e protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zviceran, i cili amendon konventën e datës 12 nëntor 1999, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, për shmangien e taksimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe kapitalin”.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 
Rendi i ditës
E hënë, datë 29 shkurt 2016, ora 10:00
  1.Miratim i kalendarit 3 javor per periudhen 29 shkurt-18 mars 2016 2.Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e protokollit shtesë të Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin e Terrorizmit" 3.Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak, ndërmjet KM të RSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, dhe protokollit të zbatimit për asistencën financiare, ndërmjet KM të RSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 1. E hënë, datë 29.02.2016, ora 10.00
  Rendi i ditës:
  1. Diskutimi dhe miratimi i kalendarit te punes se komisionit.
  1. Diskutimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, depozituar më 12.2.2016, komision përgjegjës.
 

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, datë 29 shkurt 2016, ora 12:00
 • Miratimi i programit të punës për periudhen 29 shkurt- 18 mars 2016
 • Shqyrtimi i Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes sektoriale, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Evropian që përcakton dispozitat e menaxhimit dhe zbatimit të asistencës financiare të BE-së për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të instrumentit për asistencën e paraanëtarësimit në fushën “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” (IPARD)””
 • Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, për mbrojtjen shoqërore, dhe të protokollit përfundimtar të saj”
 • Te tjera

---

Komisionet Parlamentare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Komisioni për Sigurinë Kombëtare Ora 10.00 Në rend të ditës:
 • Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e protokollit shtesë të Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin e Terrorizmit”
 • Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak, ndërmjet KM të RSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, dhe protokollit të zbatimit për asistencën financiare, ndërmjet KM të RSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë”
  Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ora 10.00 Në rend të ditës:
 • Seancë dëgjimore me kryetarin e ERRU-së lidhur me raportin vjetor të veprimtarisë së këtij institucioni për vitin 2015
  Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik Ora 10.00 Në rend të ditës:
 • Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së komisionit;
 • Diskutimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, depozituar më 12.2.2016, komision përgjegjës – në seancën e datës 3 mars 2016.
  Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Ora 10.00 Në rend të ditës:
 • Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se komisionit date 08.02.2016.
 • Miratimi i kalendarit te punimeve te komisionit 29 shkurt – 18 mars 2016.
 • Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federative të Brazilit, për shërbimet ajrore” .
 • Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zviceran, i cili amendon konventën e datës 12 nëntor 1999, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, për shmangien e taksimit të dyfishtë lidhur  me tatimet mbi të ardhurat dhe kapitalin”. 
 • Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”.
  Komisioni për Politikën e Jashtme Ora 11.00 Në rend të ditës:
 • Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 29 shkurt – 18 mars 2016;
 • Miratimi i provesverbalit të mbledhjes së Komisionit datë 17.02.2016;
 • Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, për mbrojtjen shoqërore, dhe të protokollit përfundimtar të saj”;
 • Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federative të Brazilit, për shërbimet ajrore”;
 • Projektligj “Për ratifikimin  e marrëveshjes në lidhje me programin e shkëmbimit të studimeve universitare në Evropën Qendrore (CEEPUS III)”;
 • Projektligj “Për ratifikimin e protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zviceran, i cili amendon konventën e datës 12 nëntor 1999, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, për shmangien e taksimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe kapitalin”.
  Komisioni Parlamentar për Integrimin Europian Ora 12.00 Në rend të ditës:
 • Miratimi i programit të punës për periudhen 29 shkurt- 18 mars 2016
 • Shqyrtimi i Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes sektoriale, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Evropian që përcakton dispozitat e menaxhimit dhe zbatimit të asistencës financiare të BE-së për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të instrumentit për asistencën e paraanëtarësimit në fushën “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” (IPARD)””
 • Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, për mbrojtjen shoqërore, dhe të protokollit përfundimtar të saj”
 • Te tjera