Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë ditën e hënë, datë 2 korrik, ora 11.00 zhvillon mbledhje me këtë rend dite:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit në lidhje me disa propozime për ligjin “Për statusin e jetimit”.  

 

 

Mbledhja e komisionit zhvillohet te ish-salla e Komisioni te Ekonomisë (kati 4)


Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Komisioni për Politikën e Jashtme do të mblidhet ditën e henë në datë 2 Korrik 2018, ora 12.00.

 

Rendi i dites:

 

1.  Seancë dëgjimore me:

- Znj. Elida Petoshati, kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Mbretërinë e Danimarkës;

- Znj. Donika Hoxha kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Republikën e Bullgarisë, rezident si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Republikën e Moldavisë, jorezident;

- Z. Ridi Kurtezi kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Republikën e Malit të Zi

 

2. Çështje të tjera


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

komisioni i Ligjeve


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rend i ditës:

 

1.      Shqyrtimi dhe miratimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar(nismë e KM, komision përgjegjës, relatore znj. Hysi);

2.      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Republikën e Shqipërisë”(nismë e deputetëve, komision përgjegjës, relator z. Çuçi);

3.      Shqyrtimi i projektligjit “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt “Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar””(nismë e KM, komision për dhënie mendimi, relator z. Shameti)


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Rend dite.


1. Prezantimi nga Ministri për Financat dhe Ekonominë i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”,

2. Relatim

3. Pyetje përgjigje

4. Diskutimi në parim

 

 

Mbledhja do të zhvillohet pranë sallës “Pjetër Arbnori”.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Median


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Rend Dite :

"Diskutimi ne parim I p.l " Per percaktimin e procedures se vecante per negocimin dhe lidhjen e kontrates me objekt "Projektimi dhe realizimi I projektit urban dhe godines se re te Teatrit Kombetar ", me pranine e ministres se Kultures dhe te Ministrise se Ekonomise dhe Financave.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë"


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin


Ora:16:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt "Realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar""

(ardhur në Kuvend me proçedurë të përshpejtuar)