Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit;

2. Prezantimi nga Ministri për Financat dhe Ekonominë i Projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar” 

3. Relatim

4. Pyetje përgjigje

5. Diskutimi në parim

6. Projektligji për “Ratifikimin e korrigjimit të marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. 


* Mbledhja do të zhvillohet pranë sallës "Pjetër Arbnori".


Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.          1. Seancë dëgjimore me:

- Z. Ilirian Kuka, kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Republikën e Çekisë;

- Z. Rezar Bregu, kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Republikën Federative të Brazilit;

- Z. Riza Poda, kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Republikën e Kroacisë, rezident si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Bosnjë dhe Hercegovinë, jorezident;

- Z. Virgjil Kule, në postin e kreut të Misionit diplomatik, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i RSH-së në Mbretërinë e Suedisë, rezident si edhe në Republikën e Finlandës, Republikën e Islandës dhe Mbretërinë e Norvegjisë, jorezident

2. Çështje të tjera


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 Rendi i ditës:


1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 11 dhe 18 qershor 2018.

 

2.      Njoftim mbi përfundimin e afatit të aplikimit për kandidatët për anëtarë të Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të Ligjit Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe  kandidaturat e paraqitura.

 

3.      Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen dhe miratimi në tërësi i projektligjit “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. (komision përgjegjës, relator A. Shameti)

 

4.      Shqyrtimi nen për nen dhe miratimi në tërësi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (komision përgjegjës, relator A. Shameti)


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.30

Ne rend të dites:

Degjesa, diskutimi dhe votimi nen per nen dhe ne teresi i projektligjit "Per percaktimin e procedures se vecante per negocimin dhe lidhjen e kontrates me objekt "Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe godines se re te Teatrit Kombetar".


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:


 1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 11 dhe 18 qershor 2018.

 

2.      Njoftim mbi përfundimin e afatit të aplikimit për kandidatët për anëtarë të Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të Ligjit Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe  kandidaturat e paraqitura.

 

3.      Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen dhe miratimi në tërësi i projektligjit “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. (komision përgjegjës, relator A. Shameti)

 

4.      Shqyrtimi nen për nen dhe miratimi në tërësi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (komision përgjegjës, relator A. Shameti)

2.    


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës:


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar"


   ora 16:00

Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt "Realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar""

(ardhur në Kuvend me proçedurë të përshpejtuar)Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Rendi i ditës:


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 11 dhe 18 qershor 2018.

 

2.      Njoftim mbi përfundimin e afatit të aplikimit për kandidatët për anëtarë të Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të Ligjit Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe  kandidaturat e paraqitura.

 

3.      Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen dhe miratimi në tërësi i projektligjit “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. (komision përgjegjës, relator A. Shameti)

 

4.      Shqyrtimi nen për nen dhe miratimi në tërësi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”(komision përgjegjës, relator A. Shameti)


Seancë plenare

Senace plenare 7/3/2018 12:00:00 AM