Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Raportim i Ministrit të Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko, në lidhje me projekligjet dhe aktet ligjore të ndërmara nga MSHD si dhe mbi vizitat në diasporë

2.      Çështje të tjera

 

Të ftuar:

 

v  Z. Pandeli Majko, Ministër i Shtetit për Diasporën 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Mbledhje e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, datë 4 korrik


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit
  2. Prezantimi i Projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar";
  3. Relatim;
  4. Pyetje përgjigje;
  5. Diskutimi në parim.

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës:


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar” ratifikuar me ligjin nr.89/2015””