Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Mbledhje e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, datë 6 korrik


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbalit,

2.     Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i Projektligjeve:

-       “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”, 

-       “Për një shtesë në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar” 

-       “Për një shtesë në ligjin nr.92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”. 


*Mbledhja do të zhvillohet pranë sallës “Pjetër Arbnori”.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare do të zhvilloje mbledhje ditën e premte datë 6 korrik ora 09:00 me rend dite :


Ora:09:00

Ne rend të dites:

- Miratim i proceverbaleve të mbledhjes së datave 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018.
- Miratim i kalendarit 3-javor të punes së komisionit
- Miratim i projektligjit “Për ratifikimin e memorandumit të qëllimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për instalimin dhe përdorimin e Sistemit për Krahasimin dhe Vlerësimin e Sigurt të Identifikimit Personal (PISCES)
- Miratim i projektligjit “Për ratifikimin e protokollit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës, për zbatimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian, për ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar”