Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me Kryerregjistruesin e Zyrës së Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, z. Valdrin Pjetri, për të dhënë informacione dhe shpjegime në lidhje me sipërfaqen aktuale të pronës ku ndodhet Teatri Kombëtar, ndryshimet që ka pësuar ndër vite, mënyrën e tjetërsimit të pronave rreth saj dhe pronarët kufitarë të pronës së Teatrit Kombëtar.  


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetesinë


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e financimit për projektin e modernizimit të asistencës sociale”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Raporti vjetor i veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2017 (shqyrtimi i projektrezolutës).
3. Projektvendim “Për miratimin e ndryshimeve të strukturës dhe organikës së Komisionit të Prokurimit Publik.