Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 

- Miratimi në tërësi i projektligjit “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””-nismë deputeti    

 -Miratim nen për nen i projektligjit “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”.

 


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Diskutimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Lindita Nikolla (komision pergjegjes).


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Rifinancimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale, faza e dytë”, ratifikuar me ligjin nr.86/2015 ;

3. Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar” ratifikuar me ligjin nr.89/2015”” ;

4. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e financimit për projektin e modernizimit të asistencës sociale”  


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i Procesverbalit   të mbledhjes  datë  14.05.2018

2.      Miratimi i Procesverbalit   të mbledhjes  datë  09.07.2018

3.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë

4.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar

5.      Shqyrtimi i Projektligjit “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë

               Te tjera .