Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E hene, date 19 mars 2018, ora 11.00
 
  1. Miratimi i procesverbalit të datës 1 mars 2018.
  1. Seancë dëgjimore për diskutimin e projektligjit “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” me aktorë të interesit:
  • Personalitete të fushës,
  • Shoqata e Arkitekteve,
  • Shoqata Bizantine,
  • Shoqata e Koleksionisteve,
  • Forumi për Mbrojtjen e Trashegimise Kulturore,
  • Ministria e Kulturës.
 

Komisioni hetimor për parandalimin dhe goditjen e trafikut të lëndëve narkotike

Mbledhje e Komisionit Hetimor


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:


1. Deklarimi i konstituimit të komisionit hetimor dhe prezantimi i anëtarëve të tij.
2. Deklarimi i qëllimit të ngritjes së komisionit.
3. Përcaktimi i detyrave të komisionit.
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rregullores së brendshme të funksionimit të komisionit hetimor.
5. Zgjedhja e sekretarit të komisionit.
6. Vlerësimi i të dhënave paraprake, që përbëjnë plan paraprak hetimi dhe deklarimi i hapjes së hetimit.