Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni per Politiken e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites
E hene, ora 11.30
  1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian, për programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014 – 2020”
  2. Projektligji “Për ratifikimin e protokollit shtesë 5 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregëtisë së lirë të Evropës Qëndrore”
  3. Çështje të tjera

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, datë 26.03.2018, ora 10:00
-Miratim i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 27.02.2018 dhe 06.03.2018. -Seancë dëgjimore mbi raportimin vjetor te Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit dhe Pastrimit të Parave për vitin 2017.

Komisioni hetimor për parandalimin dhe goditjen e trafikut të lëndëve narkotike

Mbledhje e Komisionit Hetimor


Ora:12:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


1. Miratim i procesverbalit të mbledhjes së datës 19.03.2018.
2. Miratimi i rregullores së brendshme të komisionit hetimor.
3. Paraqitja e planit paraprak të hetimit.
4. Diskutim mbi buxhetin dhe administrimin e komisionit.