Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E mërkurë, 02 maj 2018, ora 10:00
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 11,16,17 dhe 18 prill 2018.
  2. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 30 prill – 18 maj 2018.
  3. Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. (komision përgjegjës, relator: A. Shameti)
  4. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”. (komision përgjegjës, relator: B. Çuçi)

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 
Rendi i ditës:
E mëkurë, 2 maj, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Projektligji “6Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E merkure, date 2 maj 2018, ora 11.00 
  • Miratimi i projektrezolutes për Raportin mbi veprimtarinë vjetore të AMA-s për vitin 2017.
  • Miratimi i projektrezolutes për Raportin mbi veprimtarinë vjetore të RTSH-së për vitin 2017.
  • Projektligji “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10247, datë 4.3.2010 “Për kornizën shqiptare të kualifikimit” (komision përgjegjës)

Komisioni hetimor për parandalimin dhe goditjen e trafikut të lëndëve narkotike

Mbledhje e Komisionit Hetimor


Ora:12:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


1. Miratimi i listës së ekspertëve të jashtëm, të cilët do të asistojnë në komisionin hetimor.

2. Njohja e anëtarëve të komisionit me shkresat e ardhura në sekretarinë e komisionit.

3. Njoha e anëtarëve të komisionit me shkresat që janë kërkuar nga maxhoranca për   t’iu drejtuar institucioneve përkatëse.

4. Vijueshmëria e punës së komisionit hetimor lidhur me njohjen e informacionit të klasifikuar.