Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 1. Miratimi i procesverbalit,
 2. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 10850, datë 30.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”” .


  *I pranishëm në mbledhje do të jetë Ministri i Financave dhe Ekonomisë z. Arben Ahmetaj.


  Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

  Rendi i ditës


  Ora:ora 11:00

  Ne rend të dites:

  Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të efi?encës së energjisë, faza II”


  Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

  E hene, 10 shtator 2018


  Ora:11:00

  Ne rend të dites:

  1.  Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 12.07.2018; 19.07.2018.
  2. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 03 – 21 shtator 2018.
  3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim notash që përditëson marrëveshjen, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës së Policisë Evropiane (Europol), për bashkëpunimin strategjik dhe operacional, ratifikuar me ligjin nr. 28/2014”
  4. Seancë dëgjimore me kandidatët për  anëtarë të Komisionit të Pavarur për koordinimin, monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të  drejtësisë”.