Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e dytë të financimit për projektin e sigurisë së digave”


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit te datës 16.07.2018.

2. Miratimi i Kalendarit të punës së komisionit për periudhën 3 - 21 shtator 2018.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 11 shtator 2018


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.Miratimi i procesverbalit;

2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007 “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist” të ndryshuar””


*I pranishëm në mbledhje do të jetë Ministri i Financave dhe Ekonomisë z. Arben Ahmetaj.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 11 shtator 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.  Projektrezoluta “Për njohjen dhe mbështetjen e veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut, në promovimin, nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, forcimin e shtetit të së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë”


2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e dytë të financimit për projektin e sigurisë së digave”