Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbaleve te datave 3/2, 16, 17 dhe 18 korrik 2018.

Diskutimi dhe miratimi i projektkalendarit të punës së komisionit për muajin shtator.Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 12 shtator 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit;

2. Raportim i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare mbi Fondin e Kompensimit.

Çfarë është realizuar deri më tani, paratë që janë paguar, sipas Rezolutës së Kuvendit “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017”, datë 21.06.2018.


Komisioni për Integrimin Europian

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 

1. Diskutimi dhe miratimi i projektkalendarit te punes se Komisionit per muajin shtator.

2.Shqyrtimi i Raportit te Komisionit per Integrimin Europian për  projektligjin “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë".


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 12 shtator 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të efi?encës së energjisë, faza II” 

 2.  Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së zbatimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), për projektin “Këshillimi për migracionin në Shqipëri”