Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


- Miratim i proceverbaleve të mbledhjes së datave 17.07.2018, dhe 19.07.2018.

- Miratim i kalendarit dhe programit të punës së komisionit

-Shqyrtim i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim notash që përditëson marrëveshjen, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës së Policisë Evropiane (Europol), për bashkëpunimin strategjik dhe operacional, ratifikuar me ligjin nr. 28/2014”


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:


Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

 1. 1  Miratimi i kalendarit tre javor i punimeve të Komisionit

  2.      Miratimi i procesverbaleve të periudhës 3 – 20 korrik 2018

  3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar (OFID), për projektin e punimeve për riparime emergjente të autostradës Tiranë – Elbasan”

  4.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e dytë të financimit për projektin e sigurisë së digave”

  5.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të efi?encës së energjisë, faza II”     

  6.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim notash që përditëson marrëveshjen, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës së Policisë Evropiane (Europol), për bashkëpunimin strategjik dhe operacional, ratifikuar me ligjin nr. 28/2014”  

  7.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së zbatimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), për projektin “Këshillimi për migracionin në Shqipëri”

  8.      Çështje të tjera


  I pranishëm në mbledhje do të jetë ministri Damian Gjiknuri. 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 18 shtator 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i proçesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 10,11,12 shtator 2018.

2.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar 

3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID), për projektin e punimeve për riparime emergjente të autostradës Tiranë – Elbasan” 

4.      Vlerësimi i meritës së kandidatëve dhe i përmbushjes së kushteve dhe kritereve të kandidatëve për anëtarë të Komisionit të Pavarur për koordinimin, monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të  drejtësisë”. Votimi i kandidatëve dhe miratimi i listës. 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe ondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID), për projektin e punimeve për riparime emergjente të autostradës Tiranë - Elbasan"

 Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 18 shtator, 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID), për projektin e punimeve për riparime emergjente të autostradës Tiranë-Elbasan, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij”;

3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së zbatimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), për projektin “Këshillimi për migracionin në Shqipëri”;

4. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e dytë të financimit për projektin e sigurisë së digave”;

5. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të efi?encës së energjisë, faza II” .


* Mbledhja do të zhvillohet pranë sallës "Pjetër Arbnori".

Të pranishëm në mbledhje do të jenë Ministri i Finacave dhe Ekonomisë z. Arben Ahmetaj dhe Ministri i Energjisë dhe Industrisë Z. Damian Gjiknuri.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 15:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 10849, dt. 27.07.2018 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 "Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: "Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar""