Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 2 tetor 2018


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe programit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe KfW Frankfurt Am Main, për financimin e programit “Fondi i investimeve sociale IV””

3. Projektvendim "Për fillimin e procedurave paraprake për përzgjedhjen e tre anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 02 tetor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8331, datë 21.4.1998“Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar     

2.      Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar, nismë e Këshillit të Ministrave. 

3.      Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar, nismë e deputetëve.