Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të datave 18 dhe 19 Shtator 2018

2.      Miratimi i kalendarit tre javor të punës së komisionit

3.      Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin 2005 të Konventës për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Lundrimit Detar, aderuar me ligjin nr.8850/2001, dhe Protokollin 2005 të Protokollit për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Platformave Fikse në Shelfin Kontinental, aderuar me ligjin nr.8850/2001”

4.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2016”

5.      Çështje të tjera


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 

1.      Shqyrtimi i procesvebaleve të mbledhjeve datë 17.07.2018 dhe 12.09.2018 (të derguara me email)

2.      Miratimi i Kalendarit të Komisionit të Integrimit Europian për periudhën 15 tetor – 2 nëntor 2018 

3.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2016" 

4.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për pogramin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit 2016 

5.      Të tjera 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


-Miratim i proceverbalit të mbledhjes së datës 04.10.2018

-Miratim i kalendarit dhe programit të punës së komisionit

-Diskutim  i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2016”,.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me përfaqësues të shoqërisë civile për gjetjet e Raportit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe bulizmi në arsimin publik parauniversitar në Shqipëri”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 15 Tetor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 15 tetor – 02 nëntor 2018;

2.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 08.10.2018;

3.      Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin 2005 të Konventës për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Lundrimit Detar, aderuar me ligjin nr.8850/2001, dhe Protokollin 2005 të Protokollit për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Platformave Fikse në Shelfin Kontinental, aderuar me ligjin nr.8850/2001” 

4.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2016” 

 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 15 tetor


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit;

2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2016”.