Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-Miratim i Projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin 2005 të Konventës për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Lundrimit Detar, aderuar me ligjin nr.8850/2001, dhe Protokollin 2005 të Protokollit për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Platformave Fikse në Shelfin Kontinental, aderuar me ligjin nr.8850/2001”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 16 tetor


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Projektligji “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017”.*Të ftuar: Ministri i Financave dhe Ekonomisë z. Arben Ahmetaj dhe Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit z. Bujar Leskaj.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 15:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar”