Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës :


-Vizite njohese/ informuese në ambjentet e Qëndrës Ndërinstitucionale Operacioneale Detare (QNOD).

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 23 tetor, ora 10.00


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit,

2.      Projektligji “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 155/2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””.

3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për pogramin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit 2016”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 23 tetor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kandidaturat për vendin vakant të anëtarit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.