Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


Seance degjimore per diskutimin ne parim te projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2019", me:


Ora 11.00

1. Universitetet publike te Tiranes


ora 13.00

2. Universitet publike te rretheveKomisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Ora 11.00

Shqyrtimi në parim i projektligjit "Për  buxhetin e vitit 2019" me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.(Për çështje e punës dhe arsimit profesional.)


Ora 12.00

Shqyrtimi në parim i  projektligjit "Për  buxhetin e vitit 2019" me Ministrinë  e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. (Për çështjet e rinisë.)


Në mbledhjen e Komisionit merr pjesë Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Lindita Nikolla.


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 18.10.2018
  2. Miratimi i Kalendarit të Komisionit për Integrimit për periudhen 05-23 nentor 2018
  3. Miratimi i Kalendarit për Projektligjin "Për buxhetin e shtetit 2019"
  4. Shqyrtimi i Projektligjit "Për buxhetin e shtetit 2019"
  5. Shqyrtimi i Projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”
  6. Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit që ndryshon Memorandumin e Mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë të Bashkimit Evropian”

I pranishëm: Z. Ditmit Bushati, Ministër, Ministria për Europen dhe Punet e Jashtme 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 12 nëntor


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Diskutimi në parim i të ardhurave të projektbuxhetit 2019.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 12 nëntor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit. 

2.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor” 

3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë”