Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 27 nëntor 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Ora 10.00  

1. Miratimi i procesverbalit

2. Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjeve financiare që shoqërojnë Projektligjin “Për Buxhetin e Vitit 2019”. 

3. Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë - Republika e Shqipërisë, 2014-2020, alokimet e vitit 2017". 

 

Ora 15.00  

1. Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 10929, datë 05.11.2018 për propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

 

Ora 16.00  

1. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të Kuvendit, për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2019”.

2. Shqyrtimi, nen për nen dhe në tërësi, i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019”. 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë,27 Nëntor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.     Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me  dhe të të paraburgosurve”, të ndryshuar

2.      Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.93/2015, “Për turizmin”, të ndryshuar

3.      Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”

4.      Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” të ndryshuar

5.      Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar

6.   Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9355 datë 10.03.2005 "Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore", të ndryshuar"

 


Nënkomisioni për Administratën Publike

E martë, 27 Nëntor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Konstituimi i Nënkomisionit “Për Administratën Publike”

2.      Miratimi i kalendarit të punimeve të Nënkomisionit.