Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Shqytim i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, të ndryshuar


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.30

Ne rend të dites:

Rendi i dites:


Komisioni per Edukimin dhe Median do te zhvilloje nje vizite pune ne Autoritetin e Mediave Audiovizive.

 Komisioni për Integrimin Europian

Rend dite


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit datë 22.11.2018
  2. Shqyrtimi e projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” të ndryshuar
  3. Shqyrtimi e Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Eurojust-it
  4. Te tjera 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 11 dhjetor 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:


  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar"
  3. Projektligji "Për një ndryshim në ligjin nr.7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”, të ndryshuar”
  4. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 11 dhjetor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

  1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2018 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” të ndryshuar. 

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9573, datë 3.7.2006, “Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to”, të ndryshuar”