Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Miratimi i kalendarit 3 javor të punimeve të Kuvendit 21 janar - 8 shkurt 2019;

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin shtesë të projektit “Siguria e digave”, të ratifikuar me ligjin nr. 40/2012”.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:


 Rendi i ditës :


-Miratim i kalendarit 3-javor të komisionit.

-Shqyrtim i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes statusore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, mbi veprimet e ndërmarra nga Agjencia e Rojes Bregdetare dhe Kufirit Evropian në Republikën e Shqipërisë”


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


·         Miratimi i procesverbaleve. 


·         Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së Komisionit.Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

- Miratimi i procesverbaleve.

- Miratimi i kalendarit të punës së komisionit.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 28 janar 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 21 janar – 8 shkurt

 

       Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit të zhvilluara në datat 17, 18 dhe 19 dhjetor 2018.

 

3.      Shyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin shtesë të projektit “Siguria e digave”, të ratifikuar me ligjin nr. 40/2012”

 

            


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi I procesverbalit të mbledhjes datë 13.12.2018

2.      Miratimi i Kalendarit të Komisionit të Integrimit Europian për periudhën
21 janar-8 shkurt 2019

3.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar

4.      Te tjera


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 28 janar 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Miratimi i kalendarit te punës se Komisionit për periudhën 21 janar – 8 shkurt 2019

Shqyrtimi i Akt-it normativ nr. 2, datë 19.12.2018 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018”, të ndryshuar

Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për buxhetin e vitit 2019”