Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 04 Shkurt 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes të komisionit e zhvilluar në datat 29 Janar 2019

2.    Shqyrtimi i  Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11054, datë 14.01.2019 pë kthim për rishqyrtim në Kuvend  të ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë” (Komision përgjegjës, Relatore V.Hysi)Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

1. Seancë dëgjimore me kandidaturat për anëtar dhe kryetar të Bordit të Entit Rregullator të Energjisë ERE


2. Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64, dt. 31.05.2012 "Për peshkimin", të ndryshuar"Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Në kuadër të javës së Parandalimit të Kancerit të Qafës së Mitrës dhe Ditës Botërore kundër Kancerit, Komisioni zhvillon seancë dëgjimore publike me të ftuar nga institucionet ekzekutive qendrore dhe ato të pavarura, shoqërinë civile dhe grupet e interesit.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.30

Ne rend të dites:

       

E hënë, 4 shkurt, ora 12.30

1.      Miratimi i procesverbalit të dates 28 janar 2019.

2.      Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së Komisionit.

 

Ora 13.00

3.      Seancë dëgjimore me kandidatët për plotësimin e 3 vendeve vakante në KDRTSH


 


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i Procesverbalit te mbledhjes date 28.01.2018
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes statusore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, mbi veprimet e ndërmarra nga Agjencia e Rojes Bregdetare dhe Kufirit Evropian në Republikën e Shqipërisë”
  3. Te tjera 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 04 shkurt 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me  Znj Mimoza Kaçi, propozim I Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për anëtare e Bordit të AMF që do të mbajë edhe postin e nëndrejtorit