Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 "Për eficiencën e energjisë""

2. Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64, dt. 31.5.2012 "Për peshkimin", të ndryshuar" 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 05 shkurt 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore për plotësimin e vendit vakant, Kryetar I Bordit të AMF, me kandidatët:

Z. Pajtim Melani,

Z. Bilal Kola,

Z. Ardit Çollaku,

Z. Olsi Çoku


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 05 shkurt 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes të komisionit e zhvilluar në datat 28 Janar 2019

 

2.      Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11055, datë 15.01.2019 pë kthim për rishqyrtim në Kuvend  të ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën” (Relator B.Fino, K.Bushka)

 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore publike me përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në lidhje me situatën aktuale të fruthit në Shqipëri. 


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Mbledhja e Komisionit  në lidhje me kërkesën e Asamblesë së Pedagogëve.