Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projekligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar"


2. Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit "Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 18 shkurt 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

2.   Shqyrtimi i projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin

nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të

ndryshuar ( Këshilli i Ministrave )

3.   Shqyrtimi i projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin

nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të

ndryshuar ( Nismë Deputet, P. Vasili )