Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimin e Procesverbalit te mbledhjes se dates 12.02.2019
  2. Projektligjin “Për censin e popullsisë dhe të banesave”
  3. Te tjera

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbaleve të datave 4, 5 dhe 11 shkurt 2019.

Shqyrtimi në parim i projek?tligjit "Për nxitjen e punësimit" (Komision përgjegjës)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 20 shkurt 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

 

1- Miratimi i kalendarit  të raportimeve vjetore të disa organeve kushtetuese, atyre të ngritura me ligj, si dhe institucionet e varësisë për veprimtarinë e tyre për vitin 2018

 

2- Miratimi i kalendarit dhe planit të masave/aktiviteteve për zbatimin e plan veprimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e rekomandimeve të raportit të Komisionit Europian për Shqipërinë si dhe në kuadër të Rezolutës së Kuvendit për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm OKB (Mars-Dhjetor 2019)

 

 

3- Shqyrtimi i projektrezolutës "Për njohjen dhe mbështetjen e veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut, në promovimin, nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, forcimin e shtetit të së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë" (Komision përgjegjës)