Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me Qendrën për Mbrojtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri (EcoAlbania) lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar"


Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projekligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar"Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit per projektligjin “Për nxitjen e punësimit” (komision përgjegjës).


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 25 shkurt 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për censin e popullsisë dhe të banesave” (komision për dhënie mendimi)

 

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për nxitjen e punësimit” (komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 25 shkurt 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.   Miratimi i procesverbalit,

2.   Shqyrtimi i projektligjit “Për censin e popullsisë dhe të banesave”