Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


-      -   Raportim vjetor i Shërbimit Informativ Shtetëror .

 


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:13.00

Ne rend të dites:

·        


- Miratimi i procesverbaleve te datave 30 janar, 4, 5, 6, 11 dhe 12 shkurt 2019.

Diskutimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2017, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të efiçencës energjetike, faza III””, komision per dhenie mendimi.


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.     

        -  Miratimi i procesverbaleve te datave 13, 20 dhe 25 shkurt 2019.

2.       - Shqyrtimi nen per nen i projektligjit “Për nxitjen e punësimit”.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kandidaturën për anëtare të Këshillit Drejtues të AKEP-it, lidhur me shqyrtimin e projektvendimit "Për emërimin e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 11 mars 2019


Ora:11:50

Ne rend të dites:

1.     Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), për projektin “Siguria e digave”, të ratifikuar me ligjin nr.9965,


2.  Shqyrtimi i  projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2017, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të efiçencës energjetike, faza III””  


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, datë 11 mars 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbaleve të datave 20, 25 dhe 28 shkurt 2019


2. Projektligji “Për ratifikimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), për projektin “Siguria e digave”, të ratifikuar me ligjin nr.9965, datë 24.7.2008”                                                      

3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2016 për projektin “Programi i investimeve për shpërndarjen e energjisë elektrike I”