Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  •   Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se dates 20.02.2019
  •  Shqyrtimi i kalendarit te komisionit per integrimin europian per periudhen 25 mars – 12 prill 2019
  •   Shqyrtimi i Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017”

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:Rendi i ditës :

 

-Shqyrtim i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendëshme”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 25 mars 2019


Ora:11:00 dhe 12:00

Ne rend të dites:

Ora 11:00

1. Miratimi i procesverbalit të datës 12 mars 2019

2. Miratimi i  draft – kalendarit për periudhën 25 mars – 12 prill 2019

3. Seancë Dëgjimore e Raportimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për veprimtarinë e vitit 2018 


Ora 12:00

Tryeza e konsultimit mbi projektligjin “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Republikën e Shqipërisë”Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 25 mars 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

-          Shqyrtimi i projektligjit  “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017”