Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 103/2016 "Për akuakulturën""


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:15.00

Ne rend të dites:

  • 1.       Seance degjimore me Ministrin ne detyre per Europen dhe Punet e jashtme, Z. Gent Cakaj mbi “Raportimi i vitit 2018 mbi ecurine e procesit te integrimit te Shqiperise ne Bashkimin Europian”
  • 2.       Shqyrtimi i Projektligjit “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin 103/2016, “Per Akuakulturen””
  • 3.       Te tjera

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë 27 mars 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  • Seancë dëgjimore e veprimtarisë vjetore të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri për vitin 2018 
  • Shqyrtimi i projektvendimit  “Për vlerësimi e kritereve ligjore të kandidatëve për anëtar të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet i ish Sigurimit të Shtetit, për një vend vakant