Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 02 prill 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-       -         Miratimi i projektrezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2018


      - Seancë dëgjimore me kandidatin z. Deniz Deralla, propozim i Bankës së Shqipërisë “Për   emërimin   e një anëtari të Bordit të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare”


- Vijimi i diskutimeve për seancën dëgjimore me kandidaturat për postin Kryetar i Bordit të Autoritetit të Mbikqyrjes Financaiare 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 02 prill 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

- Vizitë informuese pranë Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil.

 Nënkomisioni për Administratën Publike

E martë, 02 prill 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

- Vizitë informuese pranë Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil.