Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të datave 21 dhe 26 mars 2019

2.      Shqyrtimi dhe miratimi i programit të punës të komisionit për datat 15 prill - 3 maj 2019

3.      Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës dhe kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit kufitar"

4.      Seancë dëgjimore për emërimin në postin e Kreut e Misionit Diplomatik të z. Gazmend Barbullushi, kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Spanjës, resident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Marokut, në Republikën Islamike të Mauritanisë si dhe Principatën e Andorrës


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:7.30

Ne rend të dites:


Vizite pune e Komisionit ne disa shkolla te qytetit te Fierit dhe ne Parkuan Arkeologjik te Apollonise. 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i raportit vjetor të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë  për vitin 2018 (pjesa për Shqipërinë), nga drejtori ekzekutiv i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, z. Kopac Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 17 prill 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-         Seancë dëgjimore me kandidatët: Z. Pajtim Melani, Z. Ervin Mete, Olsi Coku, për plotësimin e vakancës, Kryetar në Bordin e Autoritetit Mbikqyrjes Financiare.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 17prill 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datës 10 prill 2019

2.  Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore” (Komision përgjegjës)

3.    Shqyrtimi dhe miratimi i projekt – rezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dosjet e Ish Sigurimit të Shtetit për vitin 2018”(Komision  përgjegjës)                                     

4.  Shqyrtimi dhe miratimi i projekt – rezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Komisionerit të Mbikqyrjes së Shërbimit Civil për vitin 2018”   (Komision përgjegjës)

                                                  


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.”

(Komision përgjegjës)