Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:


 

Vizitë pune e Komisionit në qendrat e trashëgimisë kulturore dhe në muzetë e qytetit të Korçës dhe në Voskopojë .

 

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 23 prill 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbaleve të datave 15 dhe 16 prill 2019

 

2.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar

                       

3.      Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në Strukturën dhe Organikën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”

                         

4.      Shqyrtimi dhe miratimi i projekt – rezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Komisionerit të Mbikqyrjes së Shërbimit Civil për vitin 2018”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 23 prill 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

-         Raporti i veprimtarisë vjetore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

ora 10:30


Vizitë njohëse/informuese pranë Drejtorisë së Policisë Tiranë