Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, 28 maj 2019


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datës 17 prill 2019

2.      Shqyrtimi dhe miratimi i programit të punës të komisionit për datat 13-31 maj 2019

3.      Projektligjin  "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe kapitalin".

4.      Projektligjin "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shërbimet ajrore"


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.30

Ne rend të dites:

Me rastin e Ditës Botërore të Hipertensionit, komisioni zhvillon një vizitë pune në Spitalin e Fierit.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

- Prezantimi dhe shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”,


- Seancë dëgjimore me Bashkimin Tregtar të Shqipërisë, Qendrën e eksporteve shqiptare AlbExport dhe Albanian Food Industry, AFI, lidhur me ndryshimet në Kodin Penal për sigurinë ushqimore

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:


Komisioni per Integrimin Europian do te zhvilloje mbledhjen e tij te rradhes, neser date 28.05.2019, ora 12.00 ku ne rend te dites do te kete si vijon:

 

  1. Miratimin e procesverbalit te mbledhjes se dates
  2. Shqyrtimi I raportit vjetor te Keshillin Kombetar per Integrimin Europian per vitin 2018
  3. Te tjera

 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 28 maj 2019


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Miratimi i projektrezolutes per vleresimin e veprimtarise se Avokatit te Popullit te popullit per vitin 2018