Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës :


-Shqyrtim nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.  Ora 10:00

 

-Shqyrtim i projektligjit “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara Ora 11:00


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 3 qershor 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 03-21 qershor  2019

2.      Shqyrtimi dhe miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Prokurorit të Përgjithshëm për vitin 2018”.

3.      Shyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shërbimet ajrore”

4.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), për bërjen palë në kuadrin gjithëpërfshirës të projektit ndërkombëtar mbi erozionin e bazës së tatueshme dhe transferimin e fitimit (BEPS)”


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi I procesverbalit te mbledhjes se dates 28.05.2019.
  2. Shqrtimi I kalendarit te Komisionit per Integrimit Europian per periudhen 3-21 qershor 2019
  3. Te tjera