Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 11 qershor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

·        Shqyrtimi i projektligjit“Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe kapitalin”


·        Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (huamarrësi), Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), sh.a., (agjencia zbatuese e projektit) dhe KfW, Frankfurt am Main (KfW), për programin e investimeve për shpërndarjen e energjisë elektrike 1”Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjint “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, date 28.07.2008 "Për taksat kombëtare", të ndryshuar" (Nismë deputeti)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 11 qershor 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:


2.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”"                            

                       

3.      Shqyrtimi i projektligji “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr. 3/2015”

                                     

 

4.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar

                                    

5.        Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar                                   

                    

6.       Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”

                                   


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:


-Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar

 

-Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara.


-Shqyrtim nen per nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar .

 


Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Diskutimi i Projekt-Rezolutës "Për Ndërhyrjet e Huaja në Proceset Elektorale dhe Dezinformimin në Proceset Demokratike Kombëtare”