Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 18 qershor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

·        Shqyrtimi i projektligjit: “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr.4, datë 9.7.2008, të këshillit të ministrave, “për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”

·        Shqyrtimi i projektligjit: “Për miratimin e kontratës së koncesionit/ppp, ndërmjet ministrisë së infrastrukturës dhe energjisë, si autoriteti kontraktor, shoqërisë “ank”, sh.P.K., si koncesionari, dhe shoqërisë “bardh konstruksion”, sh.P.K., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot – Balldren”

·        Shqyrtimi i projektligjit: “Për miratimin e kontratës së koncesionit/ppp, ndërmjet ministrisë së infrastrukturës dhe energjisë, dhe “gjikuria”, sh.P.K., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare “rruga orikum - llogara”, sh.P.K., për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “porti I jahteve - by-pass Orikum - Dukat (ura e shën elizës)”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 18 qershor 2019


Ora:15:30

Ne rend të dites:

Seancë Dëgjimore me grupet e interesit,"Bashkim I Prodhuesve Shqiptarë" dhe " Dhoma Amerikane e Tregëtisë" për projektligjin "Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr. 9975, date 28.07.2008 "Per taksat kombetare".


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 18 qershor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-          Shqyrtimin nen për nen të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 18 qershor 2019


Ora:19:00

Ne rend të dites:

-          Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”