Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

1. Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit""

2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2018 për projektin “Programi sektorial i ujërave/furnizimi me ujë i zonave rurale IV”Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 02 korrik 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes,ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe qeverisë së republikës federale të gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018 për projektin “programi sektorial i ujërave/ furnizimi me ujë i zonave rurale IV””