Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

 Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së komisionit për muajin korrik.

 

 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Ora 10.00

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për rininë”. (Komision për dhënie mendimi)

 

Ora 11.00

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”. (Komision përgjegjës) Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:9.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi I procesverbalit te mbledhjes se dates 03.06.2019 (derguar me email)
  2. Miratimi I projektkalendarit te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 1-18 korrik 2019
  3. Shqyrtimi I projektligjit “Per rinine” (te ftuar Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si dhe perfaqesues te shoqerise civile)
  4. Shqyrtimi I Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 006, datë 23.10.2008, “Për mbrojtjen e faunës së egër”, të ndryshuar (te ftuar Ministria e Turizmit dhe Mjedisit)
  5. Te tjera.