Rendi i ditës

Seancë plenare

E hënë, datë 8 korrik 2019, ora 17:00


Rendi i dites e hene 8 korrik 2019 ora 17 00.pdf

Urdhër nr. 24, date 4.7.2019 për mbledhjen e seancës plenare të datës 8.7.2019, ora 17.00.pdf

Lista e diskutimeve date 8 korrik 2019.pdf

Verifikim i prezencës së seancës 8 korrik 2019.pdf


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore për diskutimin e projektligjit “Për Rininë”, me aktorë të interesit (komision përgjegjës)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 8 korrik 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për rininë                           

2-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për mbrojtjen civile”                                     

3-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:9.00

Ne rend të dites:

Ora 9.00

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”.

(Komision përgjegjës)


Ora 11.00

Seancë dëgjimore publike me grupet e interesit për projektligjin “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 8 qershor 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes   huasndërmjet republikës  shqipërisëpërfaqësuar nga ministria e financavedhe ekonomisë, (huamarrësi), fondit shqiptar  zhvillimit (agjencia e zbatimit  projektit), dhe kfë frankfurt am main (kfë), për programin  furnizimit me ujë  zonave rurale IV”


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 Diskutimi i Projektligjit " Për mbrojtjen civile "