Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


Diskutimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, propozim i një grupi deputetësh (komision përgjegjës).


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


- Shqytimi (nen për nen dhe në tërësi)  i projektligjit “Për mbrojtjen civile”.


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Ora 10.00

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”. (Komision përgjegjës)


Ora 11.00

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”. (Komision përgjegjës)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 15 korrik 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime neë ligjin nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë"

3.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për mbrojtjen civile”


Komisioni hetimor për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të Presidentit për zgjedhjet vendore/emerimi gjyqtarëve kushtetues.

E hënë, 15 korrik 2019


Ora:13:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbalit të datë 11 korrik 2019.

2-      Shqyrtimi dhe miratimi i Planit Paraprak të Hetimit të Komisionit

3-      Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores së Brendshme të Komisionit 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 15 korrik 2019


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare” (në anglisht, Albanian Investment Corporation), është iniciuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 12:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për koorporatën e investimeve shqiptare"