Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Për koorporatën e investimeve"


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      1. Miratimi i procesverbaleve të datave 1, 2 dhe 3 tetor 2019.

2.      2. Seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.89/2014, “Për pajisjet mjekësore”.


Nënkomisioni për Administratën Publike

E martë, 8 tetor 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbalit të datës 1 tetor 2019

2-   Seancë dëgjimore me  Drejtoren e Departamentit e Administratës Publike mbi angazhimet e këtij institucioni lidhur me rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë të përcaktuara në rezolutën e datës 18.04.2018 “Për vlerësimin e punës së  Departamentit të Administratës Publike (DAP) për gjendjen në shërbimin civil për vitin 2017”.