Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


 Rendi i ditës :


Seancë dëgjimore me Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve lidhur me situatën e aktuale në burgje.Nënkomisioni për Administratën Publike

E martë, 15 tetor 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbalit të datës 8 tetor 2019

 

2-  Seancë dëgjimore me Drejtoren e Përgjithshme të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike mbi angazhimet e këtij institucioni lidhur me rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë të përcaktuara në rezolutën e datës 18.04.2018 “Për vlerësimin e punës së  Departamentit të Administratës Publike (DAP) për gjendjen në shërbimin civil për vitin 2017”.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Vijon diskutimi dhe votimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për Rininë”, komision përgjegjës


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 15 tetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

·        Shqyrtimi i Akt –it  normativ nr. 2, datë 02.10.2019, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019””

·        Shqyrtimi i Akt –it  normativ nr. 3, datë 02.10.2019, “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar