Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9636, date 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”, të ndryshuar”. (nismë e deputetit Ilir Beqja)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 5 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Miratimi i raportit të arsyetuar për kandidaturat e vakancave në Gjykatën Kushtetuese. 


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje e Komisionit për Integrimin Europian


Ora:10.30

Ne rend të dites:

  • 1.      Miratimi I Procesverbaleve të mbledhjeve datë 01 dhe 02 tetor 2019
  • 2.      Shqyrtimi dhe miratimi I Kalendarit të punimeve të Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 28 tetor – 15 nëntor 2019
  • 3.      Shqyrtimi i Projektligjit " Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”
  • 4.       Te tjera.